Kanchhi Sherpa

Kanchhi Sherpa

echtgenote van 

Dorji Sherpa

° 26/11/1956

† 28/01/2022

Op 2 februari 2022 werd in familiale kring afscheid genomen van Kanchhi Sherpa.